din DRØMMEBOLIG
+45 42941719 (Søren)
soren@bygherrepartner.com

bæredygtighed

Bæredygtighed

Det har aldrig været vigtigere end nu!

Klimakrisen er til at få øje på og alt andet lige er vi alle i samme både, og det er derfor også alles pligt at gøre sit for at forbedre fodaftrykket – også når der bygges ny drømmebolig

01

Reduktion af CO2 udledning

Regeringen vedkender sig den globale klimakrise, som verden befinder sig i. Derfor er der også truffet beslutning om primo marts 2021, at fremrykke mål for bla. CO2 udledning. 

Allerede fra 2023 indfases der en række forhold som skal være med til at sænke udledning af skadelige emission.

Livscyklusvurderinger (LCA)

Livscyklusvurderinger har til formål at vurdere miljøpåvirkninger for byggematerialer, konstruktioner og hele bygninger.

Fra 2023 stilles der krav til at der for bygninger under 1000 m2 udarbejdes en LCA.

CO2 udledning

CO2 er nok den drivhusgas, som nok er mest kendt i den almene befolkning. Fra 2030 skal Danmark have reduceret udledning af CO2 med 70% (if. 1996).

Fra 2023 indfases en frivillig CO2 klasse, som vi mener vil anspore markedet til at minimere C02 udledning. Grænseværdien vil 2023 være på 8,0 kg CO2-ækv/m2/år og vil reduceres yderligere hvert andet år herefter (frem til 2029).

02

Vi gør det for dig!

Livscyklusvurderinger

Vi udarbejder livscyklusvurderingen for dig, så du får sat tal på hvad din drømmebolig betyder for miljøet.

Vi afkoder….

Vi tæsker beregningerne igennem og får trukket de vigtigste parametre ud af LCA beregningerne. Bæredygtighed må ikke være fluffy!

Lad os regne…

04

LCA Design

PROCES

I LCA Design processen tages der udgangspunkt i en konstruktionsopbygning af en given bygningsdel. Det kan være alt fra en Tagkonstruktion, Ydervæg eller Terrændæk til Akustikbeklædninger og Indvendige Lydvægge.
En opbygning af den valgte bygningsdel defineres, således at der kan laves en LCA-beregning for konstruktionsopbygningen. LCA-resultaterne har vi gemt i en samlet database, således at vi hurtigt kan lave en “screening” over forskellige prædefinerede løsninger inden for en bestemt bygningsdel og vurdere de miljømæssige konsekvenser ved forskellige materialevalg.
Skal der laves en LCA-beregning på en konstruktionsopbygning som ikke findes i databasen, er det let at tilpasse eksisterende definerede konstruktioner fra LCAbyg, så der kan laves tilpassede LCA-beregninger på konkrete materialer og opbygninger.

HVORDAN KAN DET BRUGES?

LCA Designet kan bruges til effektivt at sammenligne forskellige materialevalg inden for en bygningsdel i den tidlige designfase i et byggeri. Ønskes f.eks. en ydervæg med en U-værdi på 0,1 som kan holde i 100 år i et énfamiliehus, findes der en lang række opbygninger og materialevalg, som kan opfylde denne funktion. LCA Design processen kan hjælpe til at tage et mere bæredygtigt valg, når der skal træffes en beslutning om materialevalg.